کشمش انگوری

کشمش انگوری محصولات شرکت عدالت کشمش ‌های صادراتی باید عاری از هرگونه آفت، مواد اضافی نظیر شن و خاک و یا هر نوع بو یا مزه غیرطبیعی باشد. میزان رطوبت موجود در کشمش نباید از ۱۸ درصد وزنی بیشتر گردد و بسته به روش تهیه، میزان ایندرید سولفورو و دود گوگرد در آن نباید از […]

بیشتر بخوانید

کشمش تیز آبی

کشمش تیزآبی محصولات شرکت عدالت کشمش ‌های صادراتی باید عاری از هرگونه آفت، مواد اضافی نظیر شن و خاک و یا هر نوع بو یا مزه غیرطبیعی باشد. میزان رطوبت موجود در کشمش نباید از ۱۸ درصد وزنی بیشتر گردد و بسته به روش تهیه، میزان ایندرید سولفورو و دود گوگرد در آن نباید از […]

بیشتر بخوانید

کشمش آفتابی

کشمش آفتابی محصولات شرکت عدالت کشمش ‌های صادراتی باید عاری از هرگونه آفت، مواد اضافی نظیر شن و خاک و یا هر نوع بو یا مزه غیرطبیعی باشد. میزان رطوبت موجود در کشمش نباید از ۱۸ درصد وزنی بیشتر گردد و بسته به روش تهیه، میزان ایندرید سولفورو و دود گوگرد در آن نباید از […]

بیشتر بخوانید